Geschiedenis

Ontstaansgeschiedenis van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal

Dit verslag is een overzicht van de Haagse Hopjes in Transvaal vanaf het ontstaan van een idee, de start van de eerste spelcontainer (Kaapseplein) mei 1996 en daarna de start van de andere pleinen, Wijkpark Transvaal, Ruth Firstplein en het Joubertplantsoen januari 1997.

Transvaal is een achterstandswijk waar al ruim 25 jaar nieuwbouw en renovatie wordt gepleegd. Er wonen veel grote en eenoudergezinnen, met veel kleine kinderen. Voor deze groep kinderen zijn maar weinig speelmogelijkheden.

Een aantal jaren geleden was er een werkgroep, bestaande uit: Annelies Bol (Sociale Wijkaanpak), Joan Jansen, (Project Organisatie Stadsvernieuwing/POS), Andreé Ruting (BOOG), Ben Lansbergen (Stadsbeheer/DSB) en Joke van den Boomen (Bewoners Organisatie Transvaal/BOT), bezig om een speelplan te ontwerpen voor Transvaal. De reden hiervoor was o.a. de jongerenproblematiek op een aantal pleinen in Transvaal, b.v. het Wijkpark Transvaal en met in het achterhoofd de herinrichting van het Kaapseplein.

Andreé Ruting en Ben Lansbergen hadden gehoord, dat er in Rotterdam een speluitleen- project is, genaamd Duimdrop. De veronderstelling was dat het ook wel interessant voor Transvaal kon zijn. We zijn daar op 25 januari 1995 gaan kijken met een aantal andere organisaties en bewoners.
En we kwamen zo enthousiast terug, dat de naam Haagse Hopjes al in de bus geopperd werd!!!! (We hebben wel nog even gevraagd aan de fa. Rademaker van de echte Haagsche Hopjes of we hun naam mochten gebruiken, maar dat was geen probleem, we kregen zelfs een heleboel Haagsche Hopjes “snoepjes” cadeau).

Begin 1996 hebben we de werkgroep Haagse Hopjes Transvaal opgericht.
Aan deze werkgroep namen o.a. deel: Menno Gerritsma (opvolger van Andreé Ruting),
Joke van den Boomen (voorzitter BOT), Sonja Ivangean (actieve bewoonster) en
Mia Gores, Welzijns Organisatie Centrum (WOC). Op 3 november 1997 zijn de bewoners van deze werkgroep opgegaan in de Stichting Haagse Hopjes Transvaal. Het bestuur is toen uitgebreid met Annie en Frans Klaassen en Sureyya Çiçek.

De effecten van het systeem, door middel van goed gedrag speelgoed te kunnen lenen waren in Rotterdam veelbelovend. Kinderen hebben meer spelaanleiding, vervelen zich minder en gaan zich aanmerkelijk beter gedragen. Het effect is o.a.: minder vandalisme, drugsgebruik op het plein nam af, er ontstond een veilige speelplek voor meisjes (ze werden minder lastig gevallen door jongens). Ook bleek in Rotterdam, dat jongere en oudere kinderen beter met elkaar omgingen op het plein/park.

De komst van de spelcontainer op het plein zorgde er voor, dat er dagelijks 150 tot 200 kinderen hun vertier zochten daar. Vooral veel kinderen van ouders met lage inkomens (allochtoon/autochtoon), die thuis weinig speelgoed hadden, maakten gebruik van de spelcontainer.

Het voortraject
Joke van den Boomen en Geer van Vliet (BOT) hebben tijdens de opening van een Buurt Ontwikkeling Maatschappijproject op 24 mei 1995 in de doorsteek Smit-Joubertstraat gesproken met de heren Peter Noordanus (Wethouder van Ruimtelijke Ordening, Stadsvernieuwing en Volkshuisvesting (ROSV), P. Duimelink (De Goede Woning) en
L. Roos (Woningbeheer NV), over het meefinancieren van twee spelcontainers. En ja hoor, op dat moment waren de eerste sponsorgelden binnen. De werkgroep ging verder op zoek naar nog meer sponsors en dat had ook succes, want na 1 à 1 ½ jaar was er voldoende geld bijeen gehaald om voor de container op het Kaapseplein, speelgoed te kopen en op een drietal andere pleinen in Transvaal (Wijkpark Transvaal, Joubertplantsoen en Ruth Firstplein) een spelcontainer te plaatsen met speelgoed. De werkgroep Haagse Hopjes Transvaal was geboren!!!!

Graag willen we dan ook de sponsors van het begin hierin noemen:
 • Gemeente Den Haag
 • Woningbouwvereniging De Goede Woning - thans Staedion)
 • V.Z.O.S. - thans Woonstichting Haag Wonen
 • Woningbedrijf Zuidoost - thans Vestia Den Haag Zuid-Oost
 • Woningbeheer NV
 • V.S.B.-fonds Den Haag e.o.- thans Fonds 1818 tot het nut van het algemeen
 • Stichting Kinderpostzegels Nederland
 • Stichting Madurodam Ondersteuningsfonds
 • Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton
 • ING Nederland
 • Moret, Ernst & Young - thans Ernst & Young
 • RABO-bank Nederland
 • Nationale Nederlanden - (spelcontainer Kaapseplein)

Omdat we nog aanvullende financiën nodig hadden voor 3 jaar exploitatiekosten, hebben wij contact gezocht met de toenmalige peetvader van Transvaal en voorzitter van de Tweede Kamer de heer Wim Deetman. Vooral de heer Jur de Haan, manager integraal beheer in Den Haag, heeft ons hierbij ondersteund. De heer Deetman adviseerde de initiatiefnemers, om naast een subsidieaanvraag bij de gemeente, ook een beroep te doen op sponsorgelden van bedrijven die zaken deden met Zuid-Afrika (Transvaal is een Zuid-Afrikaanse wijk!!) Er werd een groot aantal 'bedelbrieven', met o.a. zijn naam eronder verstuurd. Dit leverde een aardige respons op. (Namen zijn vermeld in sponsorlijst).
De initiatiefnemers van het project Haagse Hopjes Transvaal hadden inmiddels contact gezocht met Mia Gores (van de Welzijn Organisatie Centrum/WOC) om te bekijken of er via deze organisatie mogelijkheden waren voor het plaatsen van personeel op de spelcontainers. Dit was nodig omdat de BOT zelf geen personeel aan kan nemen. In die tijd was net de nieuwe 'Melkertregeling' van de minister van Sociale Zaken van start gegaan en d.m.v. deze regeling konden er een achttal 'Melkertfunctionarissen', tegenwoordig ID-functionarissen genoemd (twee per spelcontainer) worden aangesteld. Het WOC regelde ook een begeleider/coördinator voor het project om de dagelijkse gang van zaken in goede banen te leiden. De heer Kees te Gussinklo, die al werkzaam was als sportbegeleider in de wijk, kreeg extra uren voor de begeleiding van de "Melkerts".

De eerste spelcontainer
Tijdens de oplevering van het vernieuwde Kaapseplein (gesponsord door Nationale Nederlanden), op 1 mei 1996 ging de spelcontainer definitief van start.
Het onderhoud van de spelcontainer en de exploitatiekosten kwamen voor rekening van Stadsbeheer, terwijl o.a. het speelgoed werd betaald door de werkgroep Haagse Hopjes. De eerste twee 'Melkertmedewerkers' begonnen hun werkzaamheden en van af het begin aan werd de spelcontainer een groot succes. Binnen drie maanden waren er al zo'n 350 kinderen lid van het Haagse Hopje op het Kaapseplein.

Tussentijds, na wat strubbelingen met jongerengroepen op het plein, is er nog een 'Hopjesmedewerker' bijgekomen en daarna ging het alleen maar crescendo.
Na een half jaar een 'Haags Hopje' op het plein, kon een functionaris van Stadsbeheer vertellen, dat het vandalisme met zo'n 70 % was afgenomen.
Voorwaar een groot succes!!

Januari 1997 werden de overige drie spelcontainers geplaatst en kon men spreken van de 'Haagse Hopjes' in Transvaal. Deze drie containers zijn in het bezit van de werkgroep Haagse Hopjes (BOT) en worden "om niet" in gebruik gegeven aan de spoedig op te richten Stichting Haagse Hopjes Transvaal, die dan ook verantwoordelijk is voor de exploitatiekosten.
Bijgewerkt op 21 februari 2008